Czym jest Kancelaria Komornika Sądowego? Jak działa Komornik Sądowy?

Niejednokrotnie spotykacie się Państwo w swoim życiu z sytuacjami gdzie, aby odzyskać należne Państwu pieniądze potrzebować będziecie profesjonalnej pomocy w egzekucji wyroków sądów powszechnych. W takich przypadkach najlepiej skorzystać z fachowych, profesjonalnych porad i usług w zakresie egzekucji długu, świadczonych przez doświadczonych i skutecznych komorników sądowych.

Komornik Sądowy posiada dostęp do m.in.:

 • Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK) – system umożliwiającego uzyskanie informacji o pojazdach mechanicznych dłużników.
 • OGNIVO – systemu umożliwiającego poszukiwanie rachunków bankowych dłużników.
 • Elektronicznego systemu sądowego (e-sąd / EPU) – umożliwiającego egzekucję na podstawie zamieszczonych w systemie tytułów wykonawczych.
 • PUE ZUS (platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) – systemu umożliwiającego poszukiwanie majątku i źródeł dochodu dłużnika.
 • Bazy PESEL /Pesel Net CPD (Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) – systemu umożliwiającego uzyskiwanie danych osobowych i adresowych dłużnika.
 • Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych – elektronicznego dostępu do ksiąg wieczystych umożliwiającego ustalenie nieruchomości należących do dłużnika.

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji Komornik Sądowy przy Sądzie wykonuje następujące zadania:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń.
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.
 • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.
 • doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.
 • na wniosek organizatora licytacji – sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.
 • weryfikowanie istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.
Ile kosztuje komornik?

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z Ustawą o Komornikach Sądowych i egzekucji, nie ma znaczenia, czy komornik podjął egzekucję środków z emerytury, renty, wynagrodzenia za pracę oraz rachunku bankowego. Podstawowa opłata egzekucyjna wynosi 10% wysokości egzekwowanej od dłużnika kwoty. Dłużnik będzie mógł także skorzystać z preferencyjnej stawki opłaty w wysokości 3% wartości zadłużenia. Dotyczy to jednak jedynie tych przypadków, w których spłata całości lub części należnej kwoty nastąpi w terminie miesiąca od momentu doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji komorniczej.

Opłata przy bezpodstawnej egzekucji.

Jeżeli egzekucja komornicza zostanie wszczęta bezpodstawnie, opłata w wysokości 10% egzekwowanej kwoty zostanie pobrana od wierzyciela. Za bezpodstawną egzekucję rozumiemy:
 • postępowanie będzie wszczęte niecelowo,
 • wskazanie we wniosku o wszczęcie egzekucji osoby, która nie jest dłużnikiem.
Izbę komorniczą tworzą komornicy prowadzący kancelarię w okręgu sądu apelacyjnego. Siedzibą izby komorniczej jest miejscowość, w której ma siedzibę sąd apelacyjny. Członkostwo w izbie komorniczej powstaje z mocy prawa z dniem uzyskania przez komornika prawa wykonywania czynności, o których mowa w art. 2, i ustaje z dniem odwołania komornika albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa. Z dniem odwołania komornika albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa komornik przestaje pełnić wszelkie funkcje w organach samorządu komorniczego.